8 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Пам’ятка для написання дипломних і курсових робіт

Вимоги до оформлення курсових, дипломних та магістерських робіт

Загальні вимоги. Набір тексту здійснюється у форматі Microsoft Word (*doc, rtf), на папері формату А4, шрифт Times New Roman, кегль 14, через 1,5 інтервали на якісному папері. Береги: зліва – 3 см, справа – 1,5 см, зверху, знизу – 2 см. Абзац – 1,25 см.

Обсяг основного тексту (без додатків та списку використаних джерел) курсової роботи має бути 25-30 аркушів, дипломної роботи – 50 аркушів, магістерської роботи – 80 аркушів.

Текст основної частини роботи поділяють на розділи та підрозділи.

Заголовки структурних частин роботи «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» друкують великими літерами симетрично до набору. Заголовки структурних частин, як і заголовки підрозділів та пунктів, наводять жирним шрифтом.

Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу в підбір до тексту. В кінці заголовка, надрукованого в підбір до тексту, ставиться крапка.

Кожну структурну частину роботи треба починати з нової сторінки.

До загального обсягу роботи не входять додатки, список використаних джерел, таблиці та рисунки, які повністю займають площу сторінки. Але всі сторінки зазначених елементів роботи підлягають суцільній нумерації.

Нумерація сторінок, розділів, підрозділів, рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знаку №.

Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок роботи. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, на наступних – номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. В кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: «2.3.» (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку наводять заголовок підрозділу.

Робота повинна містити наступні структурні елементи:

– список використаних джерел;

– додатки (за необхідності).

Титульний аркуш роботи містить найменування міністерства, вищого навчального закладу та кафедри, де виконана робота; назву роботи; дані про виконавця (курс, відділення, факультет) та його прізвище, ім’я, по батькові; дані про наукового керівника та рецензента (науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по батькові); місто і рік (Зразок 1).

Зміст подають на початку роботи. Він містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів, зокрема, вступу, висновків до розділів (у магістерській роботі), загальних висновків, списку використаних джерел, додатків та ін. (Зразок 2).

Перелік умовних позначень, символів, скорочень і термінів. Якщо в роботі вжито специфічну термінологію, а також використано маловідомі скорочення, нові символи, позначення і таке інше, то їх перелік може бути поданий в роботі у вигляді окремого списку, який розміщується перед вступом.

Вступ розкриває сутність і стан наукової проблеми (завдання), її значущість, підстави та вихідні дані для розроблення теми, обґрунтування необхідності проведення дослідження.

Шляхом критичного аналізу та порівняння з відомими розв’язаннями проблеми (наукового завдання) обґрунтовують актуальність теми і доцільність роботи для розвитку відповідної галузі науки чи виробництва, особливо на користь України.

Крім того, у вступі визначаються об’єкт, предмет та гіпотеза дослідження, формулюються мета і завдання дослідження. Подаєтьсяперелік використаних методів дослідження для досягнення поставленої в роботі мети.

Зазначається база проведення дослідницької роботи: назва, номер, місце знаходження освітньої установи. Визначається контингент учасників експериментальної та контрольної груп, які мають бути рівноцінними.

Основна частина роботи складається з розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів. Кожний розділ починають з нової сторінки. Основному тексту кожного розділу може передувати передмова з коротким описом обраного напрямку й обґрунтуванням застосованих методів дослідження. У кінці кожного розділу формулюють висновки зі стислим викладенням наведених у розділі наукових і практичних результатів, що дає змогу вивільнити висновки від другорядних подробиць.

У розділах основної частини подають:

– огляд літератури за темою та вибір напрямків досліджень;

– виклад загальної методики й основних методів досліджень;

– експериментальну частину та методику дослідження;

– аналіз і узагальнення результатів досліджень.

Висновки викладають найважливіші наукові та практичні результати, отримані в дослідженні, які повинні містити формулювання розв’язаної наукової проблеми (завдання), її значення для науки та практики. Далі формулюють висновки та рекомендації щодо наукового і практичного використання здобутих результатів. У першому пункті висновків коротко оцінюють стан питання. Далі у висновках розкривають методи вирішення поставленої в роботі наукової проблеми (завдання), їх практичний аналіз, порівняння з відомими розв’язаннями.

У висновках необхідно наголосити на якісних і кількісних показниках здобутих результатів, обґрунтувати достовірність результатів, викласти рекомендації та поради щодо їх використання.

При написанні магістерської роботи формулюються висновки до кожного з розділів та загальні висновки.

Список використаних джерел – елемент бібліографічного апарату, котрий містить бібліографічні описи використаних джерел і розміщується після висновків. Бібліографічний опис складають безпосередньо за друкованим твором або виписують з каталогів і бібліографічних покажчиків повністю без пропусків будь-яких елементів, скорочення назв тощо. Бібліографічний опис оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

Список використаних джерел розміщують в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків.

Додатки підвищують рівень довіри до результатів дослідження, свідчать про їх достовірність. Додатки оформлюють як продовження роботи на наступних її сторінках (при цьому сторінки не нумеруються) або у вигляді окремої частини (книги), розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті роботи. За формою це може бути текст, таблиця, схема, графік, карта тощо.

Читать еще:  2Epub: онлайновый конвертер электронных книг

Якщо додатки оформлюють на наступних сторінках, кожний такий додаток повинен починатися з нової сторінки. Всі додатки позначаються послідовно великими літерами українського алфавіту за винятком літер Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. Наприклад: «Додаток А», «Додаток Б» тощо. Ця позначка друкується у правому верхньому куті відносно тексту сторінки малими літерами з першої великої («Додаток»). Літера, що позначає номер додатку за порядком пишеться з великої («А»).

Для повноти сприйняття роботи до додатків за необхідності доцільно вносити допоміжний матеріал:

– вербальний та наочний стимульний матеріал для діагностування;

– зведені (узагальнені) таблиці з результатами дослідження;

– таблиці, графіки, діаграми з допоміжними цифровими даними;

– розроблені програми, збірники та системи роботи з досліджуваними;

– інші допоміжні матеріали.

Загальні правила цитування та посилання на використані джерела. При написанні роботи автор повинен посилатися на джерела, матеріали або окремі результати яких наводяться в роботі, або на ідеях і висновках яких розробляються проблеми, завдання, питання, вивченню яких присвячена робота.

Посилання в тексті роботи на джерела слід зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад, «…у працях [1-7]…» або «… у працях [5, 9, 34]…»

Коли в тексті роботи необхідно зробити посилання на складову частину чи конкретні сторінки відповідного джерела, цитату, після номеру посилання у квадратних дужках ставлять номер сторінок у ньому. Наприклад, [6, с. 29].

Таблиці та ілюстрації. Подані у тексті таблиці нумеруються арабськими цифрами, що позначають номер розділу, в якому подається ця таблиця, та номер таблиці за порядком. Позначка «Таблиця» розміщується вгорі праворуч таблиці. Нижче посередині сторінки вписується тематичний заголовок таблиці. Наприклад:

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО КУРСОВИХ, дипломних

І МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

З огляду на високі вимоги нормативних документів необхідно неухильно дотримуватися порядку подання окремих видів текстового матеріалу, таблиць, формул та ілюстрацій.

Магістерську (дипломну, курсову) роботу друкують і захищають державною мовою.

Назва магістерської (курсової, дипломної) роботи повинна бути, по можливості, короткою, відповідати обраній спеціальності та суті вирішеної наукової проблеми (задачі), вказувати на мету курсових і магістерських робіт даного дослідження і його завершеність. Іноді для більшої конкретизації до назви слід додати невеликий (4–6 слів) підзаголовок.

У назві не бажано використовувати ускладнену термінологію псевдонаукового характеру. Треба уникати назв, що починаються зі слів «Дослідження питання. », «Дослідження деяких шляхів. », «Деякі питання. », «Матеріали до вивчення. », «До питання. »тощо, в яких не відбито достатньою мірою суть проблеми.

При написанні магістерської (курсової, дипломної) роботи студент повинен обов’язково посилатися на авторів і джерела, з яких запозичив матеріали або окремі результати.

Використовуючи в магістерській (курсовій, дипломній) роботі ідеї або розробки, що належать також і співавторам, разом з якими були написані наукові праці, студент повинен відзначити цей факт у магістерській (курсовій, дипломній) роботі.

У разі використання запозиченого матеріалу без посилання на автора та джерело робота знімається з розгляду незалежно від стадії проходження без права її повторного захисту.

У магістерській (курсовій, дипломній) роботі необхідно стисло, логічно й аргументовано викладати зміст і результати досліджень, уникати загальних слів, бездоказових тверджень, тавтології.

Магістерську (дипломну) роботу подають на кафедру у вигляді спеціально підготовленого рукопису в твердому переплетенні – 1 примірник та його електронну версію на носії типу DWD-RW у форматі *.PDF . Курсові роботи подають у вигляді спеціально підготовленого рукопису на зшитих (чи зброшурованих у папці для ділових паперів) аркушах формату А4 у одному примірнику.

2. СТРУКТУРА МАГІСТЕРСЬКОЇ (КУРСОВОЇ, ДИПЛОМНОЇ) РОБОТИ 2.1. Магістерська (курсова, дипломна) робота повинна містити:

перелік умовних позначень (при необхідності);

список використаних джерел;

додатки (при необхідності).

ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ МАГІСТЕРСЬКОЇ (КУРСОВОЇ, ДИПЛОМНОЇ) РОБОТИ

Титульний аркуш магістерської (курсової, дипломної) роботи (Форми 1-3)

Титульний аркуш магістерської (курсової, дипломної) роботи містить найменування вищого навчального закладу, де виконана робота;

прізвище, ім’я, по батькові автора; назву магістерської (курсової, дипломної) роботи;

найменування спеціальності; науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника; місто і рік.

Зміст

Зміст подають на початку магістерської (курсової, дипломної) роботи. Він містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони мають заголовок), зокрема вступу, висновків до розділів, загальних висновків, додатків, списку використаних джерел.

Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скороченьі термінів(за необхідності).

Якщо в магістерській (курсовій, дипломній) роботі вжито специфічну термінологію, а також використано маловідомі скорочення, нові символи, позначення і таке інше, то їх перелік може бути поданий в магістерській (курсовій, дипломній) роботі у вигляді окремого списку, який розміщують перед вступом.

Перелік треба друкувати двома колонками, в яких зліва за абеткою наводять, наприклад, скорочення, справа – їх детальне розшифрування.

Якщо в магістерській (курсовій, дипломній) роботі спеціальні терміни, скорочення, символи, позначення і таке інше повторюються менше трьох разів, перелік не складають, а їх розшифрування наводять у тексті при першому згадуванні.

Вступ

Розкриває сутність і стан наукової проблеми (задачі) та її значущість, підстави і вихідні дані для розроблення теми, обґрунтування необхідності проведення дослідження.

Далі подають загальну характеристику магістерської (курсової, дипломної) роботи в рекомендованій нижче послідовності.

Читать еще:  Как соединить несколько видео фрагментов в один файл

Актуальність теми

Шляхом критичного аналізу та порівняння з відомими розв’язаннями проблеми (наукової задачі) обґрунтовують актуальність і доцільність роботи для розвитку відповідної галузі науки чи виробництва, особливо на користь України.

Висвітлення актуальності не повинно бути багатослівним. Досить кількома реченнями висловити головне – сутність проблеми або наукового завдання.

Мета і завдання дослідження

Формулюють мету роботи і завдання, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети. Не слід формулювати мету як «Дослідження. », «Вивчення. », тому що ці слова вказують на засіб досягнення мети, а не на саму мету.

Об’єкт дослідження– це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію й обране для вивчення.

Предмет дослідженняміститься в межах об’єкта.

Об’єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу спів­відносяться між собою як загальне і часткове. В об’єкті виділяється та його частина, яка є предметом дослідження. Саме на нього спрямована основна увага дисертанта, оскільки предмет дослідження визначає тему курсових і магістерських робіт даної праці, яка визначається на титульному аркуші як її назва.

Методи дослідження. Подають перелік використаних методів дослід­ження для досягнення поставленої в роботі мети. Перераховувати їх треба не відірвано від змісту роботи, а коротко та змістовно визначаючи, що саме досліджувалось тим чи тим методом. Це дасть змогу пересвідчитися в логічності та прийнятності вибору саме цих методів.

Наукова новизна одержаних результатів(обов’язкове для магістерських робіт)

Подають короткий виклад нових наукових положень (рішень), запропонованих студентом особисто. Необхідно показати відмінність одержаних результатів від відомих раніше, описати ступінь новизни (вперше одержано, удосконалено, дістало подальший розвиток).

Кожне наукове положення чітко формулюють, відокремлюючи його основну сутність і зосереджуючи особливу увагу на рівні досягнутої при цьому новизни. Сформульоване наукове положення повинно читатися і сприйматися легко й однозначно (без нагромадження дрібних і таких, що затемнюють його сутність, деталей та уточнень). У жодному випадку не можна вдаватися до викладу наукового положення у вигляді анотації, коли просто констатують, що в магістерській (курсовій, дипломній) роботі зроблено те й те. а сутності і новизни із написаного виявити неможливо. Подання наукових положень у вигляді анотацій є найпоши­ренішою помилкою при викладенні загальної характеристики роботи.

До цього пункту не можна включати опис нових прикладних (практичних) результатів, отриманих у вигляді способів, пристроїв, методик, схем, алгоритмів і т.д. Слід завжди розмежовувати одержані наукові положення і нові прикладні результати, що випливають з теоретичного доробку дослідника.

Усі наукові положення з урахуванням досягнутого ними рівня новизни є теоретичною основою (фундаментом) вирішеної в магістерській (курсовій, дипломній) роботі наукової задачі чи наукової проблеми.

Практичне значення одержаних результатів(обов’язкове для магістерських робіт)

У магістерській (курсовій, дипломній) роботі, треба подати відомості про практичне застосування одержаних результатів або рекомендації як їх використати. Відзначаючи практичну цінність здобутих результатів, необхідно подати інформацію про ступінь їх готовності до використання або масштабів використання.

Необхідно дати короткі відомості щодо впровадження результатів досліджень із зазначенням назв організацій, в яких здійснена реалізація, форми реалізації та реквізитів відповідних документів.

Апробація результатів дослідження(обов’язкове для магістерських робіт)

Вказується, на яких наукових з’їздах, конференціях, симпозіумах, нарадах оприлюднено результати досліджень, викладені у магістерській роботі

Публікації (обов’язкове для магістерських робіт)

Вказують, у скількох статтях у наукових журналах, збірниках наукових праць, матеріалах і тезах конференцій, авторських свідоцтвах опубліковані результати роботи.

Наприкінці вступу розкривають структуру магістерської (курсової, дипломної) роботи, наявність вступу, певної кількості розділів, додатків, повний обсяг магістерської (курсової, дипломної) роботи в сторінках, а також обсяг, що займають ілюстрації, таблиці, додатки (із зазначенням їх кількості), список використаних літературних джерел (із зазначенням кількості найменувань).

Основна частина

Основна частина магістерської (курсової, дипломної) роботи складається з розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів. Кожний розділ починають з нової сторінки. Основному тексту кожного розділу може передувати передмова з коротким описом обраного напряму та обґрунтуванням застосованих методів досліджень. У кінці кожного розділу формулюють висновки зі стислим викладенням наведених у розділі наукових і практичних результатів, що дає змогу вивільнити загальні висновки від друго­рядних подробиць.

У розділах основної частини подають:

· огляд літератури за темою і вибір напрямів досліджень;

· виклад загальної методики й основних методів досліджень;

· експериментальну частину і методику досліджень;

· відомості про проведені теоретичні і (або) експериментальні дослідження;

· аналіз і узагальнення результатів досліджень.

В огляді літератури студент окреслює основні етапи розвитку наукової думки за своєю проблемою. Стисло, критично висвітлюючи роботи попередників. студент повинен назвати ті питання, що залишились невирішеними і, отже, визначити своє місце у розв’язанні проблеми. Бажано закінчити цей розділ коротким резюме стосовно необхідності проведення досліджень у даній галузі. Загальний обсяг огляду літератури не повинен перевищувати 20 % обсягу основної частини магістерської (курсової, дипломної) роботи.

У другому розділі, як правило, обґрунтовують вибір напряму досліджень, наводять методи вирішення задач і їх порівняльні оцінки, розробляють загальну методику проведення курсових і магістерських робітних досліджень. В теоретичних роботах розкривають методи розрахунків, гіпотези, що розглядають, в експеримен­тальних – принципи дії і характеристики розробленої апаратури, оцінки похибок вимірювань.

У наступних розділах з вичерпною повнотою викладають результати власних досліджень автора з висвітленням того нового, що він вносить у розроблення проблеми. Студент повинен давати оцінку повноти вирішення поставлених задач, оцінку достовірності одержаних результатів (характеристик, параметрів), їх порівняння з аналогічними результатами вітчизняних і зарубіжних праць, обґрунтування потреби додаткових досліджень, негативні результати, які обумовлюють необхідність припинення подальших досліджень.

Читать еще:  Как включить линейку в Word

Виклад матеріалу підпорядковують одній провідній ідеї, чітко визначеній автором.

Висновки

На початку викладають найважливіші наукові та практичні результати, одержані в магістерській (курсовій, дипломній) роботі, які повинні містити формулювання розв’язаної наукової проблеми (задачі), її значення для науки і практики.

Далі формулюють висновки та рекомендації щодо наукового та практичного використання здобутих результатів. У першому пункті висновків коротко оцінюють стан питання. Далі у висновках розкривають методи вирішення поставленої в магістерської (курсової, дипломної) роботи наукової проблеми (задачі), їх практичний аналіз, порівняння з відомими розв’язаннями.

У висновках необхідно наголосити на якісних і кількісних показниках здобутих результатів, обґрунтувати достовірність результатів, викласти реко­мендації щодо їх використання.

Додатки(за необхідності)

До додатків за необхідності доцільно включати допоміжний матеріал:

— проміжні математичні доведення, формули та розрахунки;

— таблиці допоміжних цифрових даних;

— протоколи й акти випробувань, впровадження, розрахунки
економічного ефекту;

— інструкції та методики, опис алгоритмів і програм вирішення задач на ЕОМ, розроблених у курсових і магістерських роботах;

Список використаних джерел

Список використаних джерел слід розміщувати одним із таких способів:

а) у порядку появи посилань у тексті (найбільш зручний для користування і рекомендований при написанні курсових і магістерських робіт);

б) в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків;

в) у хронологічному порядку.

Бібліографічний опис джерел складають відповідно до чинних стандартів із бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний опис оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» (дивись Додаток 1).

Опис складається з елементів, які поділяються на обов’язкові та факультативні. У бібліографічному описі можуть бути тільки обов’язкові чи обов’язкові та факультативні елементи. Обов’язкові елементи містять бібліографічні відомості, які забезпечують ідентифікацію документа. їх наводять у будь-якому описі.

Проміжки між знаками та елементами опису є обов’язковими і використовуються для розрізнення знаків граматичної і приписаної пунктуації.

до написання курсових і дипломних робіт

Приклад оформлення змісту

Розділ 1. Правова природа договір перевезення річковим транспортом

1.1. Правове регулювання відносин за договором перевезення

Річковим транспортом. Х

1.2. Місце договорів перевезення річковим транспортом

у системі цивільно-правових договорів. Х

Розділ 2. Цивільно-правова характеристика договору перевезення вантажу річковим транспортом

2.1. Поняття та ознаки договору перевезення вантажу річковим

2.2. Права та обов’язки перевізника і відправника. Х

2.3. Відповідальність сторін за договором перевезення

вантажу річковим транспортом. Х

Розділ 3. Цивільно-правова характеристика договору перевезення пасажирів і багажу річковим транспортом

3.1. Характеристика договору перевезення пасажирів

і багажу річковим транспортом. Х

3.2. Права та обов’язки перевізника і пасажира. Х

3.3.Умови та особливості відповідальності за договорами перевезення пасажирів і багажу річковим транспортом. Х

Список використаної літератури. . Х

Додаток У

До Методичних рекомендацій

До написання курсових і дипломних робіт

Зразок бланку відгуку керівника дипломної роботи

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ВІДГУК

Керівника дипломної роботи

випускника Юридичного інституту

Національного авіаційного університету Петренка Анатолія Івановича

(науковий ступінь, посада, вчене звання)

«__» ______20__р._________________ __________________________

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

Пам’ятка керівнику дипломної роботи

Відгук пишеться в довільній формі на даному банку. У відгуку необхідно відобразити:

1. Характер виконання дипломної роботи (в ініціативному порядку, за замовленням підприємства, організації, установи тощо).

2. Мету дипломної роботи.

3. Відповідність виконаної дипломної роботи затвердженому завідувачем кафедри завданню.

4. Ступінь самостійності випускника при виконанні дипломної роботи.

5. Уміння випускника працювати з літературними джерелами, аналізувати теоретичний та практичний матеріал, приймати обґрунтовані рішення.

6. Знання та дотримання вимог ДСТУ при виконання дипломної роботи в цілому та оформленні пояснювальної записки та інших матеріалів.

7. Отримані найбільш важливі теоретичні та практичні результати і їх апробацію на конференціях, семінарах тощо.

8. Узагальнену оцінку рівня виконання дипломної роботи, відповідність набутих випускником знань, умінь та навичок (компетенцій) вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристика фахівця і можливість присвоєння йому кваліфікації фахівця відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня за даним напрямом (спеціальністю) відповідно до Національного класифікатора професій України «Класифікатор професій ДК 003:2010».

Додаток Ф

До Методичних рекомендацій

До написання курсових і дипломних робіт

Технічні вимоги щодо розміщення

тексту дипломної роботи

Текст дипломної роботи друкується через півтора інтервали на стандартних аркушах паперу А4. При цьому поля: ліве, верхнє і нижнє – 20 мм, праве – 10 мм. Текст друкується з одного боку шрифтом Times New Roman розміром 14 пт з полуторним інтервалом.

Додаток Х

До Методичних рекомендацій

До написання курсових і дипломних робіт

Зразок бланку рецензії на дипломну роботу

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

РЕЦЕНЗІЯ

на дипломну роботу випускника Юридичного інституту ________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

(науковий ступінь, посада, вчене звання)

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

З рецензією ознайомлений _________ _________________________

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Кулик М.С., Полухін А.В. Положення про дипломні роботи (проекти) випускників Національного авіаційного університету. – К.: Видавництво НАУ, 2006. – 72 с.

2. Матвійчук В.К., Хар І.О. Цивільне право України. Загальна частина. Практикум: Навчальний посібник. – К.: КНТ, 2006. – 736 с.

3. Основні вимоги до написання дисертацій та авторефератів дисертацій // Бюлетень ВАК України». – 2007. – № 6. – С. 9 – 17

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов: