0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Фетісов В. С. Комп’ютерні технології в тестуванні. Навчально-методичний посібник. 2-ге видання, перероблене та доповнене

Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. Видання 2-ге, перероблене і доповнене

Видання 2-ге, перероблене і доповнене

Редактор Л. Тютюнник

Художник обкладинки О. Стеценко

Коректор О. Уляницька

Верстка О. Бабич

Підписано до друку 16.10.01. Формат 60´84/16. Папір офсет. № 1.

Гарнітура Тип Таймс. Друк офсетний. Умов. друк. арк. 13,02.

Умов. фарбовідб. 13,13. Обл.-вид. арк. 14,82. Наклад 8000 прим. Зам. № 20-2103.

03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1

Свідоцтво про реєстрацію №235 від 07.11.2000

Тел./факс: (044) 458-00-66; 446-64-58
E-mail: publish@kneu.kiev.ua

истема підготовки спеціалістів вищої кваліфікації включає в себе два основні рівні: бакалаврський та магістерський. Крім цього, існує система післявузівської підготовки у формі аспірантури та докторантури. З часом процес уніфікації вищої освіти в Україні і пострадянському просторі внесе певні зміни в названу систему.

Філософські курси, як правило, належать до циклу світоглядних дисциплін загальноосвітнього характеру, які є обов’язковими на рівні бакалаврської підготовки економістів. Традиційно за ними також зберігається статус дисциплін, що входять до складу кандидатського мінімуму. Що стосується магістерської підготовки, то на цьому ступені економічної освіти створився, так би мовити, «філософський вакуум».

Це обумовлено, з одного боку, тим, що філософи «вичерпали» свій потенціал відповідними курсами і спецкурсами на рівні бакалаврської та аспірантської підготовки, а з другого — в системі магістерської підготовки було зроблено цілком виправданий ухил у бік спеціальної підготовки, який виключає й загальноосвітню. Інакше кажучи, повною мірою не враховується те, що магістерська дисертація (консультативний проект) — це види робіт науково-дослідного (аналітичного) характеру і вже з огляду на це вони мають відповідати критеріям науковості, мати філософсько-методологічний компонент.

Таким чином, бакалаврському ступеню підготовки кадрів повинні відповідати філософські курси пропедевтичного характеру, магістерському ступеню — філософські курси праксеологічного характеру, а ас-

пірантському рівню підготовки — філософські курси загальнометодологічного характеру. При цьому треба мати на увазі, що науково-дослідна діяльність має спиратися на різні філософські методології, які можуть виступати і в концеп­туальній формі.

Вивчення філософії студентами всіх форм навчання бакалаврського рівня підготовки здійснюється протягом одного семестру на першому курсі. Мета навчального курсу: дати уявлення про специфіку філософії як важливої форми суспільної свідомості, яка розкриває сутність світу, буття, їхнього взаємозв’язку та взаємовідношення, граничні основи буття світу і людини, створює передумови для раціонального осмислення людиною цілей і сенсу життя; показати роль філософії в життєдіяльності суспільства і особи як методологічної основи світогляду; ознайомити з історією філософської думки, зокрема в Україні, з досягненнями сучасної філософії; сприяти формуванню у студентів здібностей до логічного мислення, самостійного аналізу складних явищ соціокультурного життя, уміння пов’язувати загальнофілософські проблеми з вирішенням завдань економічної теорії і практики.

Концепція навчального посібника — тематично-персоніфі­кована, тобто передбачає висвітлення окремих інтелектуальних явищ у філософії (шкіл, напрямів, течій, рухів), у тому числі тематично об’єднаних, пов’язаних з розділами, присвяченими найвизначнішим мислителям в історії філософської думки.

Хмурівські читання

Обласна науково-практична Інтернет-конференція ( ІХ Хмурівські читання)

Комп’ютерне тестування як засіб оцінювання рівня компетентності учнів

Різанова Олена Леонідівна

вчитель математики
Бобринецьк
ої загальноосвітньої школи I-III ступенів №5
ім
. П.П. Шумилова Бобринецької районної ради
Кіровоградської області

У статті розглянуто питання комп’ютерних технологій в тестуванні, можливості тестового комп’ютерного контролю та оцінювання знань, умінь і навичок учнів. Стаття підкреслює роль комп’ютерного тестового контролю у підвищенні успішності процесу навчання, акцентує увагу на необхідності впровадження нових підходів у системі оцінювання навчально-пізнавальної діяльності.

Сучасне суспільство потребує високо кваліфікованих підготовлених працівників. З цією метою в країні започатковано багатоетапне реформування освітньої галузі. Реформування освіти неможливе без активного впровадження в навчальний процес інноваційних технологій, які відповідають викликам сучасного інформаційного суспільства і забезпечують високий рівень якості освіти. Це вимагає від вчителя постійного контролю та оцінювання знань, умінь і навичок учнів, на який у традиційній формі витрачається чимало дорогоцінного часу. Таким чином, виникає необхідність автоматизації контролю, застосування комп’ютерної техніки і відповідного програмного забезпечення.

Читать еще:  Ко дню связи: история IP-телефонии

На початку ХХІ століття в освіті широко впроваджується зовнішнє незалежне оцінювання якості освіти як ключової форми тестового контролю знань учнів. Нині існуюча форма паперового тестування на ЗНО має суттєві переваги над попередньою формою вступних іспитів і міцно ввійшла в практику освіти, адже стало очевидним фактом те, що тести дозволяють отримати більш об’єктивні оцінки рівня знань, умінь, навичок і уявлень, виявити прогалини в підготовці. Але разом з тим тестування на паперових носіях має ряд суттєвих недоліків, що дає змогу опонентам постійно критикувати ЗНО як форму контролю знань учнів. На мою думку, комп’ютерне тестування має суттєві переваги над паперовим, оскільки унеможливлює елемент корумпованості або ж зводить його нанівець. Такий контроль успішності дає можливість реалізувати основні дидактичні принципи контролю навчання:

 • індивідуальності оцінювання знань;
 • системності перевірки й оцінювання знань;
 • тематичності;
 • диференційованості оцінювання знань;
 • контролює не тільки велику кількість теоретичних питань, але й практичні навички;
 • принцип однаковості вимог вчителя до учня.

Як інструмент оперативного керування, комп’ютерне тестування розширює можливості контролю та оцінювання рівня навчальних досягнень і є альтернативою традиційним методам оцінювання рівня компетентності учнів.

Тестовий комп’ютерний контроль знань може бути використаний під час поточного, тематичного або підсумкового контролю. Він здійснюється у формі самостійного діалогу учня з комп’ютером у присутності вчителя, або без нього, з можливістю запам’ятовування результатів тестування. Тестування можна проводити на різних етапах навчання: під час повторення, на етапі актуалізації опорних знань, для перевірки домашнього завдання, під час вивчення нового матеріалу, для закріплення вивченого, у вигляді заліків.

Формі тестового контролю знань приділяла увагу значна кількість дослідників, зокрема І. Булах, І.Анісімов, Є.Шестопалов та багато інших.

Контрольно-діагностичні системи Test-W та Test-W2 були одними з наймасовішими, найпростішими у використанні і найзручнішими програмами для проведення комп’ютерного тестування з будь-яких предметів у школі на базі сучасних комп’ютерних комплексів. Переваги цієї тестової оболонки в автоматичному виставленні оцінки у дванадцятибальній системі, простота, відсутність непотрібних операцій. Різним учням попадають різні питання. Але ця оболонка працює лише з тестовими завданнями закритої форми (з вибором однієї правильної відповіді та з вибором декількох правильних відповідей), крім того не дає змоги вводити у текст запитання чи у відповіді формули, графічні зображення, рисунки.

За останні роки мені доводилося використовувати різні програмні середовища для складання тестів та проведення тестування. Найбільш пристосованою до сучасних вимог, формату зовнішнього незалежного оцінювання, тестування в школі, на мій погляд, є програма MyTestХ. За допомогою цієї програми розробляю й створюю різні тести і використовую їх на своїх уроках та заняттях гуртка.

MyTestХ – це система програм (програма тестування учнів, редактор тестів та журнал результатів) для створення та проведення комп’ютерного тестування, збору та аналізу результатів, виставлення оцінок за вказаною в тесті шкалою (вказувати шкалу може сам вчитель).

Програма MyTest X працює з дев’ятьма типами завдань: одиничний вибір (додаток 1), множинний вибір (додаток 2), встановлення порядку (додаток 3), встановлення відповідності (додаток 4), вказівка істинності чи хибності тверджень (додаток 5), ручне введення числа (додаток 6), ручне введення тексту, вибір місця на зображенні (додаток 7), перестановка букв. У тесті можна використовувати будь-яку кількість будь-яких типів завдань. У завданнях з вибором відповіді (одиночний, множинний вибір, вказівка порядку, вказівка істинності) можна використовувати до 10 (включно) варіантів відповіді.

Програма складається з трьох модулів:

 • Модуль тестування (MyTestStudent);
 • Редактор тестів (MyTestEditor);
 • Журнал тестування (MyTestServer).

Програма легка і зручна у використанні. Для створення тестів є дуже зручний редактор тестів та прекрасний інтерфейс. (Більш детальну інформацію про програму, та останню версію програми можна знайти за адресою http://mytest.klyaksa.net – розділ інформаційно-освітнього порталу Клякс@.net, присвячений цій програмі. Всі права на програму MyTestХ належать її автору: Башлакову Олександру Сергійовичу, м.Унеча, Брянської обл. Програма MyTestХ поширюється безкоштовно. Будь-який освітній заклад, вчитель і учень можуть безкоштовно використовувати програму на основі ліцензійної угоди без будь-яких грошових відрахувань). Будь-який вчитель, що володіє комп’ютером навіть на початковому рівні, може легко скласти свої тести в середовищі програми MyTestХ і використовувати їх на уроках. Текст питання і варіантів може містити форматований текст, малюнки і формули. До кожного завдання можна прикріпити малюнок, який буде показаний в окремому вікні (зручно для великих малюнків). Причому, при використанні одного і того ж малюнка в різних завданнях, не збільшується розмір файлу з тестом. Так само до завдання можна прикріпити звуковий файл у форматі mp3 або wav. Для кожного завдання в тесті можна індивідуально поставити складність. До кожного завдання може бути прикріплено вступ – текст, який буде показаний спочатку показу завдання, підказка і пояснення вірної відповіді.

Читать еще:  Как сделать презентацию без программы powerpoint?

За наявності комп’ютерної мережі можна організувати централізований збір і обробку результатів тестування, використовуючи модуль журналу тестування MyTestServer. Результати виконання завдань виводяться учневі і відправляються вчителеві. Вчитель може оцінити або проаналізувати їх в будь-який зручний для нього час. Можна організувати роздачу тестів через локальну мережу, імпортувати завдання з іншого тесту, експортувати тести для друку на папері. Програма дозволяє аналізувати результати тестування діаграмами та зведеними таблицями. Аналіз тестування за темами дозволяє дізнатися результативність по кожній темі тесту. Кожен рядок таблиці відповідає окремій темі в тесті. Таким чином можна з’ясувати, наприклад, завдання яких тем викликають найбільші труднощі в учнів і скоригувати процес навчання.

Кожен тест має оптимальний час тестування, зменшення або перевищення якого знижує якісні показники тесту. В налаштуваннях тесту передбачено обмеження часу виконання як всього тесту, так і будь-якої відповіді на завдання (для різних завдань можна встановити різний час).

Програма підтримує декілька режимів: навчальний, штрафний і вільний. У навчальному режимі учню, що тестується, виводяться повідомлення про його помилки, і може бути показане пояснення до завдання. У штрафному режимі за невірні відповіді віднімаються бали, і можна пропустити завдання (бали не додаються і не віднімаються). У вільному режимі можна відповідати на питання в будь-якій послідовності, переходити (повертатися) до будь-якого питання самостійно. При правильному підборі контрольного матеріалу зміст тесту може бути використаний не тільки для контролю, а й для навчання. Єдиним мінусом, на мою думку, цієї програми є російський інтерфейс.

Комп’ютерне тестування розвиває у школярів уважність, спостережливість, збуджує інтерес до математики, тренує пам’ять, підвищує їхню логічну культуру, а основне – закріплює теоретичні знання, привчає учнів до систематичної підготовки уроків математики та підготовки ЗНО.

 1. Булах І.Є. Теорія і методика комп’ютерного тестування успішності навчання (на матеріалах медичних навчальних закладів): Дис. доктора пед. наук: 13. 00. 01 /Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка. К., 1995. – 430 с.
 2. В.С.Фетісов. Комп’ютерні технології в тестуванні: навч.-метод. посіб. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2011. – 140 с.
 3. Бродский Я. С, Павлов О. Л. Про міжнародний досвід моніторингу математичної підготовки учнів середніх навчальних закладів. Математика в школі. — 2001. №3.
 4. С.І. Прохоренкова. Основні аспекти та проведення тестів., ж. Математика в школах України , №31, 2008р
 5. Кадемія М. Ю., Шахіна І.Ю. Інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі : Навчальний посібник / М. Ю. Кадемія, І. Ю. Шахіна. – Вінниця : ТОВ «Планер», 2011
 6. Андронатій П.І., Котяк В.В. Комп’ютерні технології в освітніх вимірюваннях: Навчально-методичний посібник.– Кіровоград: Лисенко В.Ф., 2011
 7. Вимірювання в освіті: Підручник / За редакцією О.В. Авраменко.– Кіровоград: Лисенко В.Ф., 2011
 8. http://mytest.klyaksa.net/htm/index.htm

Різанова Олена Леонідівна, вчитель математики Бобринецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5. Закінчила Миколаївський педагогічний інститут імені Бєлінського за спеціальністю «вчитель математики» у 1990 році. Вчитель вищої кваліфікаційної категорії, «Старший вчитель», керівник школи молодого вчителя при районному методичному об’єднанні вчителів математики.

Працюю над проблемою: «Впровадження інноваційних методів навчання як засіб підвищення ефективності уроку»

Видання 2-ге, перероблене та доповнене;

Hold off

Hold on

plot(sin(t — pi/2), ‘—mo’)

plot(sin(t — pi), ‘:bs’)

Построим еще один график, иллюстрирующий как можно задавать свойства линий.

plot(t, sin(2*t),’-mo’.

‘LineWidth’, 2.

‘MarkerEdgeColor’, ‘k’.

‘MarkerFaceColor’, [0.49 1 0.63].

‘MarkerSize’, 12)

См. также функции:

line, plot, patch, set, surface, и свойство LineStyleOrder координатных осей

[1] Данная терминология не совсем соответствует принятой в русско-язычных изданиях.

Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів

вищих навчальних закладів

Міністерством освіти і науки України

(Лист № 1/11-20 від 04.01.2003

Рецензенти:

В. М. Гринькова — д-р екон. наук, професор (Харківський державний економічний університет);

О. І. Іванілов — д-р екон. наук, професор (Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури).

СідунВ. А., ПономарьоваЮ. В.

Читать еще:  Location engineer mode что это за программа?

С 34 Економіка підприємства: Навчальний посібник: Вид. 2-ге, перероб. та доп.-К.: Центр навчальної літератури, 2006 — 356 с.

Навчальний посібник складений відповідно до програми курсу «Економіка підприємства» і підготовлений з метою надання допомоги студентам економічних факультетів вищих закладів освіти у доскональному вивченні теоретичного матеріалу та набутті відповідних навичок виконання економічних розрахунків.

Виходячи зі змісту навчальної дисципліни «Економіка підприємства», даний навчальний посібник покликаний допомогти студентам поєднати теоретичні знання і практичні навички в опануванні основних тем курсу. Посібник спрямований на формування у студентів здатності самостійно мислити, на поглиблене опанування навчального матеріалу і засвоєння теоретичних знань. Поєднання в посібнику теоретичних положень, практичних задач та тестових завдань надає студентам можливість заздалегідь готуватися до семінарських та практичних занять, виконувати завдання з проведення розрахунків згідно з поданими до них рекомендаціями та здійснювати самоконтроль своїх знань.

Посібник пропонується студентам вищих навчальних закладів, які вивчають економіку підприємства.

І8ВИ 966-364-177-0 © В. А. Сідун, Ю. В. Пономарьова, 2006 © Центр навчальної літератури, 2006

ЗМІСТ

Розділ 1. ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА В СИСТЕМІ РИНКОВИХ ВІДНОСИН………………………………………. 5

Тема 1. Підприємство як суб’єкт та об’єкт ринкових відносин……………….

Тема 2. Економічне обґрунтування виробничої програми підприємства…24

Розділ 2. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА………………..67

Тема 3. Основні фонди підприємства та підвищення ефективності їх використання………………………………………………………………………..67

Тема 4. Нематеріальні ресурси та активи підприємства………………….115

Тема 5. Інвестиції на підприємстві: формування, використання, ефективність…………………………………………………………………………. 122

Тема 6. Оборотні кошти підприємства…………………………………….142

Тема 8. Оплата праці на підприємстві……………………………………..219

Розділ 3. РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА………. 263

Тема 9. Витрати виробництва та собівартість продукції…………………263

Тема 10. Доход, прибуток та рентабельність підприємства……………. 305

Тема 11. Ефективність та конкурентоспроможність підприємства……. 328

Завдання для самостійної роботи студентів…………………………………. 335

Термінологічний словник…………………………………………………….…345

Список використаної літератури………………………………………. ……..354

Навчально-методичний посібник підготовлений з метою надання студентам ґрунтовних знань з основних розділів економіки підприємства, зокрема, з аналізу, планування та забезпечення ефективності господарювання, а також формування у студентів комплексного розуміння проблем управління господарсько-фінансовою діяльністю підприємства та опанування навичками їх практичного розв’язання.

Даний навчальний посібник покликаний допомогти студентам поєднати теоретичні знання та практичні навички в засвоєнні основних тем курсу. Посібник спрямований на формування у студентів здатності самостійно мислити, на поглиблене опанування навчального матеріалу та засвоєння теоретичних знань.

Навчальний посібник складений відповідно до типової навчальної програми курсу «Економіка підприємства» для економічних факультетів вищих закладів освіти України.

Зміст посібника в логічній послідовності відображає структуру курсу. Кожна тема, розглянута в навчальному посібнику, містить перелік теоретичних питань, основних термінів та категорій, що є обов’язковими для вивчення; стислий виклад цих питань у вигляді структурно-логічних схем; рекомендовану літературу до вивчення теми. Для визначення рівня засвоєння теоретичного матеріалу в навчальному посібнику пропонуються питання для самоконтролю та тестові завдання з кожної теми курсу, які доцільно використовувати під час проведення контролю поточних та підсумкових знань. З метою формування у студентів навичок виконання економічних розрахунків у практично-розрахунковій частині наведено основні формули та приклади розв’язання типових задач. У посібнику наводиться велика кількість різних за складністю та змістом практичних завдань, що дасть змогу закріпити у практичних розрахунках засвоєння теоретичного матеріалу. Навчальний посібник призначений для студентів економічних спеціальностей, які навчаються за навчальними планами підготовки бакалаврів і спеціалістів відповідних фахових спрямувань.

ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ

ПІДПРИЄМСТВА В СИСТЕМІ РИНКОВИХ

ТЕМА 1. ПІДПРИЄМСТВО ЯК СУБ’ЄКТ

ТА ОБ’ЄКТ РИНКОВИХ ВІДНОСИН

1.1. Питання для теоретичної підготовки

1.1.Підприємство, його основні ознаки та принципи функціонування.

1.2.Організаційно-економічні особливості функціонування різних видів підприємств.

1.3.Зовнішнє середовище функціонування підприємства.

1.4.Державне регулювання діяльності підприємств

Рекомендована література для вивчення теми:[3], [4, с. 75—149], [6, с. 9—58], [7, с. 8—57], [8, с. 9—22], [9, с. 7—36], [11, с. 7—43], [13], [20, с. 121—149], [29, с. 16—77], [ЗО, с. 14—116].

Мінілексікон: підприємство, види підприємств, зовнішнє середовище функціонування підприємства, регулювання діяльності підприємств, форми прямого державного регулювання діяльності підприємства, непрямі форми впливу держави на економіку підприємства.

1.2.Основні положення теми

1.1. Підприємство, його основні ознаки

та принципи функціонування

ою

Підприємство являє собою виробничо-технологічну, організаційну та економічну єдність. Тому поняттю підприємство притаманні економічні, юридичні та організаційні ознаки.

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector